Logo berndeutsch.ch

aabüeze, aapüeze, PP. aabüezt, aapüezt

Schreibweisen: aabüetze, aapüetze, aabüetzt, aapüetzt

Bedeutung: annähen, grob flicken, z.B. "I ha no e Chnopf müesse aapüeze."