Logo berndeutsch.ch

aafa; PP. aagfange

Schreibweisen: aafaa, aafo (Nordberndeutsch)

Bedeutung: anfangen, beginnen "Und äbe, wöume so früech aaföng, chöngmen am haubi zwöi Fürobe mache." (Pedro Lenz)