Logo berndeutsch.ch

A-G | H-M | N-T | U-Z

Zyt (f.)

Zyt (n.)

Zyt schinte

Zyt z Tod schlah

Zytglogge

Zyti (f.)

zytig

Zytig; Zytung (f.)

zytige

Zytli (n); es Zytli häär